a piece of history

The Council's 'Friend' classification originated in 1991 with seed donations contributed by 68 founders from Japan. These 'Founder' Friends have been honoured as Lifetime Friends.

founder friends

Ando Kanesato | Aoba Masuteru | Awazu Kiyoshi | Baba Yuji | Endo Susumu | Fukano Tadasu | Fukuda Shigeo  | Funabashi Zenji | Furumura Osamu | Hayakawa Yoshio | Hayashi Kyozo | Higurashi Shinzo | Hosoya Gan | Inoue Tsuguya | Irie Kensuke | Ishiguro Norio |  Ishioka Eiko  | Kamekura Yusaku | Kamijyo Takahisa

Kanamori Shuichi | Kanome Takashi  | Kataoka Osamu | Katsui Mitsuo | Kawakita Hideya | Kizawa Kuni | Kojima Ryohei | Kojima Takeshi | Kojitani Hiroshi | Kunito Teruyuki | Maezawa Kenji | Manzen Hiroshi | Masuda Tadashi | Matsumoto Takaharu | Matsumoto Toru | Matsunaga Shin  | Mochizuki Hidetake | Mukai Hideo

Nadamoto Tadahito  | Nagai Kazumasa  | Nakajo Masayoshi  | Nakamura Makoto | Nakanishi Motoo | Nakashima Yoshifum | Niijima Minoru | Numata Nozomi | Ohi Kiyomu | Ohta Tetsuya | Ohtaka Takeshi | Ota Kazuhiko | Rikiishi Yukio | Saito Minoru | Sakane Susumu | Sano Kan | Sato Hiroshi | Sato Koichi | Sato U.G.

Sugita Keiji | Sugita Yutaka | Tanabe Masakazu | Tanaka Ikko  | Taniguchi Masakazu | Tazumi Shiro | Toda Masatoshi | Tomoeda Yusaku | Tsujimura Nobuhiro | Yamana Arise | Yamashiro Ryuichi  | Yamashita Shinji

Ando Kanesato | Aoba Masuteru | Awazu Kiyoshi | Baba Yuji | Endo Susumu | Fukano Tadasu | Fukuda Shigeo  | Funabashi Zenji | Furumura Osamu | Hayakawa Yoshio | Hayashi Kyozo | Higurashi Shinzo | Hosoya Gan | Inoue Tsuguya | Irie Kensuke | Ishiguro Norio |  Ishioka Eiko  | Kamekura Yusaku | Kamijyo Takahisa

Kanamori Shuichi | Kanome Takashi  | Kataoka Osamu | Katsui Mitsuo | Kawakita Hideya | Kizawa Kuni | Kojima Ryohei | Kojima Takeshi | Kojitani Hiroshi | Kunito Teruyuki | Maezawa Kenji | Manzen Hiroshi | Masuda Tadashi | Matsumoto Takaharu | Matsumoto Toru | Matsunaga Shin  | Mochizuki Hidetake | Mukai Hideo

Nadamoto Tadahito  | Nagai Kazumasa  | Nakajo Masayoshi  | Nakamura Makoto | Nakanishi Motoo | Nakashima Yoshifum | Niijima Minoru | Numata Nozomi | Ohi Kiyomu | Ohta Tetsuya | Ohtaka Takeshi | Ota Kazuhiko | Rikiishi Yukio | Saito Minoru | Sakane Susumu | Sano Kan | Sato Hiroshi | Sato Koichi | Sato U.G.

Sugita Keiji | Sugita Yutaka | Tanabe Masakazu | Tanaka Ikko  | Taniguchi Masakazu | Tazumi Shiro | Toda Masatoshi | Tomoeda Yusaku | Tsujimura Nobuhiro | Yamana Arise | Yamashiro Ryuichi  | Yamashita Shinji